ITA 2564

ITA 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ ข้อมูลการเชื่อมโยง คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน    
1. โครงสร้าง โครงสร้าง – แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
2. ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร – แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
3. อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ – แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน – แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
5. ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง –  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์    
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
– ข่าวประชาสัมพันธ์ – แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
8 .Q&A
– Q&A – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน