มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »