26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 


องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก