โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 บ้านสระทอง หมู่ 7

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 7 บ้านสระทอง ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนคราชสีมา เพื่อให้ อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านทับสวาย รู้วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และในสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะต้องระมัดระวังในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย