รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายไตรมาส ไตรมาสที่3)