ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564