ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563