ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564