ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม »

นายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมพนักงานกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิค-19 สนับสนุนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งระเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณณฑ์ทางการเกษตรในระหว่างวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

นายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนโดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ สจ.เขตอำเภอห้วยแถลง และนายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.ทับสวาย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ทับสวาย ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม »