การประชุมการคัดเลือกประธานประสานงานศูนย์ อปพร.ตำบลทับสวาย